آغاز محاکمه پلیس متهم به تشکیل فاحشه خانه

10:29
روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به اتهام یک پلیس و همسر وی به اتهام تشکیل فاحشه خانه در استکهلم آغاز به کار کرد.
بر اساس اظهار دادستان وی در این جریان از موقعیت خود به عنوان پلیس استفاده نکرده است.
فقط در یک مورد همسر وی برای یکی از مشتریان اظهار می دارد که شوهر وی پلیس است.
این فرد پلیس اتهامات منتسبه را رد نموده است ولی همسر وی اعلام داشته است که وی با پشتیبانی همسر خود این کار را انجام داده است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial