آیا ایران به صورت ناخواسته در یک بازی قمار وارد شده!

20:50

در معروفترین کلاب های لاس وگاس همیشه برنده صاحب کلاب است نه بازی کننده. فقط به یک علت. صاحب کلاب به حدی حرفه ای کارت را روی میز میگذارد که بازیگر و یا طعمه راه انتخاب دیگری ندارد.

وب سایت راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial