آیا قرارداد دوبلین فسخ خواهد شد؟

17:30
کمیسیون مشترک اروپا تقاضای فسخ قانون دوبلین را نمود. این کمیسیون پیشنهاد داده است که قانون دیگری جایگزین قانون دوبلین شود.
بر اساس این پیشنهاد این مصوبه جدید همانند چارچوب قانون دوبلین عمل خواهد نمود ولی دارای مکانیسم همبستگی قوی تری خواهد بود.
اطلاعات بیشتر در این زمینه به محض انتشار، ترجمه و بر روی این صفحه قرار خواهد گرفت.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial