اداره مهاجرت ۱۵ نفر را آزاد کرده است

11:01

از روز جمعه گذشته تاکنون، اداره مهاجرت ۱۵ نفر را که در بازداشتگاه این اداره بسر می‌ بردند آزاد کرده است.
علت این امر تفسیر جدیدی از ماده قانونی مربوط به این موضوع است.
بر اساس این تفسیر جدید سلب آزادی پناهجویان در آینده مشکل تر خواهد بود.
برومند – راهنما
فیلم

Migrationsverket har släppt runt 15 personer ur förvar sedan i fredags. Anledningen är en ny lagtolkning – som gör det svårare att ta asylsökande i förvar.

https://svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-slapper-asylsokande-ur-forvar-efter-ny-lagtolkning

Antal visningar : 779
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial