ارتباط بین دو انفجار

23:18

پلیس اوپسالا و استکهلم تحقیقاتی را در زمینه احتمال وجود ارتباط بین انفجارات رخ داده در طول شب گذشته در استکهلم و اوپسالا آغاز نموده است. در حال حاضر هنوز ارتباطی بین این دو انفجار به دست نیامده ولی همزمانی تقریبی و همچنین نزدیک بودن مسافت بین این دو انفجار شواهدی را در زمینه احتمالی وجود ارتباط بین این دو انفجار مطرح می سازد.

https://omni.se/a/awdmAa

Antal visningar : 408
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial