اروپا و ترکیه؛ بسیار دور چنین نزدیک

13:39

جمهوری ترکیه در یکصد سال اخیر برخوردی دوگانه با غرب داشته است. از سویی سعی کرده با نزدیکی به کشورهای اروپایی و استفاده از فناوری‌هایی غربی بر ضعف‌هایش غلبه کند اما از سویی دیگر با تجربه فرو‌پاشی امپراطوری عثمانی نگاهی حاوی دودلی و بدگمانی در رویارویی با همسایگان مسیحی اش داشته است. اعظم احمدی، تحلیلگر سیاسی در این زمینه مطلبی برای صفحه ناظران نوشته است.بی‌شک بسیاری از سیاستمداران ترکیه خود را میراث دار امپراطوری بزرگی می دانند که با دخالت اروپاییان از هم پاشید. این احساس بزرگی درسیاستمداران ترک در بازه های زمانی مختلف، به شکل های متفاوت خود را نشان می دهد. علیرغم جایگاه متوسط ترکیه به لحاظ مادی در قیاس با کشورهای بزرگ، سیاستمداران ترکیه برای قرار گرفتن در بین کشورهای بزرگ از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نقش خود درمنازعات بین المللی را هرگز حاشیه ای و کم اهمیت قلمداد نکرده اند. ازاین رو آنها در رویدادها و منازعات بین المللی به طور فعال شرکت کرده و درپی نظم مورد نظر خود بوده اند. این تلاش ها گاهی به مانند سالهای پس از جنگ جهانی دوم به حاشیه رفته و گاهی چون دو دهه اخیر در سیاست های حزب عدالت و توسعه برجسته شده است.

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-54073625

Antal visningar : 30
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial