از دست دادن اقامت کاری در سایه کورونا

10:20

بر اساس گزارش روزنامه داگنس نیهتر، بحران حاصل از ویروس کورونا می‌تواند باعث شود هزاران نفر از مهاجرینی که بر اساس اقامت کاری، اجازه اقامت موقت دریافت نموده اند، اجازه اقامت خود را از دست بدهند.
مدیر کل اداره مهاجرت سوئد Mikael Ribbenvik می گوید در سوئد هزاران نفر از طریق اقامت کاری و یا از طریق سرمایه گزاری اجازه اقامت موقت دریافت نموده اند که این امر می‌تواند با بروز بحران بیکاری و اخراج از محل کار و یا به دلیل ناکافی بودن درآمد شرکت ثبت شده در نهایت به دریافت پاسخ منفی از اداره مهاجرت و اخراج این دسته از مهاجرین از سوئد بیانجامد.
وی همچنین اضافه می نماید که در قوانین مربوط به اقامت کاری و سرمایه گزاری هیچگونه پیش بینی که ناظر بر بروز چنین بحرانی باشد به عمل نیامده است.
برومند – راهنما

Coronakrisen kan leda till att flera tusen människor förlorar sina uppehållstillstånd, skriver DN.
Tusentals människors uppehållstillstånd bygger på att de har arbete eller annan inkomst. De som förlorar sina jobb på grund av krisen kommer också att förlora uppehållstillståndet, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.
– Det finns inte någonting i lagstiftningen som tar hänsyn till den här situationen, säger han till tidningen.

Flera tusen kan förlora uppehållstillstånd under krisen
https://omni.se/a/3JbBEL

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial