افراد سالخورده همچنان هدف مجرمین در مالمو

14:05

در طول روز جمعه در مالمو دوازده نفر از افراد سالخورده قربانی مجرمین گردیدند. در بعضی از موارد سارقین موفق شدند اشیاء قیمتی و همچنین وجه نقد را به سرقت ببرند.
غالبا روش سرقت به همان روش گذشته صورت می گیرد که مجرم به خانه فرد قربانی مراجعه کرده و خود را به عنوان پلیس یا بنگاهی معرفی می نماید.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/0nlVvA

Antal visningar : 81
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial