افزایش میزان بیکاری در سوئد

11:09
میزان بیکاری در سوئد ظرف یک سال از رقم 7% به 9.1% رسیده است. اگر بخواهیم این افزایش را به صورت تعداد بیکاران نشان دهیم با افزایش رقم 126000 نفر در حال حاضر تعداد بیکارانی که در اداره کار ثبت شده اند به رقم 475000 نفر بالغ می شود.
تعداد نوجوانان بیکار در آگوست 72000 نفر بوده است که 24000 نفر تفزایش نشان می دهد.
اداره کار وضعیت بازار کار را هنوز نامطلوب گزارش می کند ولی همزمان گزارش میدهد که نشانه هایی از بهتر شدن وضعیت دیده می شود.
کسانیکه موفق به یافتن کار می شوند کسانی هستند که پس از بروز پاندمی بیکار شده اند و دارای تحصیلات دبیرستانی می باشند.
Antal visningar : 408
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial