انجمن وکلا در سوئد در مورد پیشنهاد حزب مودرات: پیش به سوی نظام پلیسی

10:02
انجمن وکلا در سوئد به شدت پیشنهاد حزب مودرات در مورد اخراج اعضای گروه های بزهکار قبل از محکومیت در دادگاه را مورد انتقاد قرار داده است.
به عقیده رئیس انجمن وکلا Mia Edwall وضع این چنین قانونی در مورد قوانین کیفری درست نیست. به این ترتیب متهم بدون اینکه بداند واقعا بر چه اساسی محاکمه و محکوم می شود.
رئیس انجمن وکلا در سوئد Mia Edwall می گوید: کسی که مورد اتهام قرار می گیرد باید حق دفاع از خود را داشته باشد. سپس پرونده باید توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. به این ترتیب نباید پلیس و دادستان به تنهایی حق تصمیم گیری داشته باشند.
اگر بخواهم رک بگویم در این حالت ما به سمت یک سیستم و نظام پلیسی در حرکت خواهیم بود.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial