ایجاد بیمارستان های صحرایی در سالن های ورزشی مازندران

11:10

خبرگزاری ایسنا می گوید به علت کمبود امکانات و ظرفیت رو به تکمیل بیمارستان‌های استان مازندران تصمیم به ایجاد بیمارستان‌های صحرایی در سالن‌های ورزشی این استان گرفته شده است.

https://www.bbc.com/persian/live/51887491

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial