به زودی سفیدها در اقلیت

10:49

نژاد همیشه در انتخابات آمریکا اهمیت خاصی داشته است.
اکنون به نظر می رسد سال ۲۰۴۵ تعداد سیاهان در آمریکا نسبت به تعداد سفیدان افزونی یابد. امری که می‌تواند فضای سیاسی حاکم بر آمریکا را تغییر دهد.
برومند – راهنما
فیلم

Etnicitet har länge spelat roll i USA-val men när vita nu spås bli en av flera minoriteter är partierna fixerade vid USA:s framtida befolkning. “Rasfrågan” är brännhet för amerikanska partistrateger och ritar redan i dag om den politiska kartan.

https://svt.se/nyheter/utrikes/politiska-kartan-ritas-om-nar-vita-blir-minoritet-i-usa

Antal visningar : 317
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial