به صورت همکار خود عطسه کرد – در دادگاه محاکمه می شود

17:19
مردی که در محل کار خود به صورت مستقیم به صورت یکی از همکاران خود عطسه کرده بود اکنون به جرم سلب آسایش دیگری محاکمه خواهد شد.
بر اساس گزارش روزنامه افتون بلادت این حادثه زمانی اتفاق افتاد که همکاران این مرد در اطاق ناهارخوری با صدای بلند صحبت میکردند و وی به عنوان اعتراض به سمت آنان رفته به سمت یکی از آنان عطسه کرده است.
این حادثه در اواخر ماه مارس و زمانی که پاندمی کورونا جدیداً اوج گرفته بود اتفاق افتاده است. همین روزنامه گزارش می دهد که صحبت همکاران هم درست در مورد شیوع کورونا بوده است و کسی که به صورت او عطسه شده در گزارش خود اعلام کرده که پس از این حادثه وی به دلیل احتمال سرایت بیماری نگران شده بوده است.
اکنون مردی که به صورت همکار خود عطسه کرده است به جرم سلب آسایش دیگری در دادگاه محاکمه خواهد شد و مردی که به صورت وی عطسه شده است تقاضای 5000 کرون خسارت نموده است.
نتیجه اخلاقی: حتما دیده اید که بعضی ها وقتی عطسه می کنند چند بار پشت سرهم عطسه می کنند. باز خوب بوده که این فرد فقط یکبار عطسه کرده و گرنه احتمال داشت مجبور به پرداخت هزینه سنگین تری شود.
Antal visningar : 101
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial