بچه ها و افراد سالخوره – بزرگ‌ترین گروه قربانیان مجرمین

14:02

روزنامه های GP و Syd Svenska در مقاله امروز خود به مساله ارتکاب جرم در جامعه نسبت به کودکان و افراد سالخورده می پردازند. به عقیده نویسندگان این دو روزنامه ادامه این روند تاثیرات عمیقی بر نگرش و جهان بینی ما نسبت به سایر افراد جامعه خواهد داشت.
همچنین به عقیده نویسندگان می‌توان وضعیت جامعه را با قانون جنگل مقایسه کرد که قوی ضعیف را می درد. در جامعه امروز ما فرد مجرم قربانی خود را از میان ضعیفترین قشر جامعه انتخاب می کند. کودکان و سالخوردگان.
نویسنده در ادامه می نویسد اگر سوئد بخواهد کشوری باشد که در آن حداقل اصول انسانی رعایت می شود باید هم اکنون اقدام نمود و به این روند خاتمه داد.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/2Gl5pG

Antal visningar : 73
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial