تجاوز در برگرکینگ در یوتوبوری در ماه اکتبر

19:05

بنا بر گزارش آفتون بلادت و GP به نظر می رسد مردی که در ماه اکتبر گذشته Linn Kroon بیست و شش ساله را در یک توالت در برگرکینگ در یوتوبوری مورد تجاوز جنسی قرار داده بود از کشور خارج گردیده است.
این مرد Linn Kroon را به داخل توالت هل داده، در آنجا به وی تجاوز نموده و سپس با خونسردی محل را ترک نموده است.
فیلم دوربین های مداربسته داخل رستوران که تصویر این فرد را نشان می دهد بعدا توسط آفتون بلادت منتشر شده است.
دادستان Moa Widjer می‌گوید فرضیه ای که اینک بر روی آن کار می کنیم این است که این مرد کشور را ترک کرده است.
حکم دستگیری این مرد صادر شده ولی هنوز درخواست دستگیری وی به پلیس بین الملل ارجاع نشده است.
برومند – راهنما

https://omni.se/a/dOBw2B

Antal visningar : 1,861
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial