جلوگیری از ورود بیماران به مراکز اورژانس در سوئد

12:12

این روزها مراکز اورژانس در سوئد از پذیرش بیماران سر باز می زنند. این مراکز در این روزها تبدیل شده اند به مراکزی خالی که تقریب هیچگونه فعالیتی در آنها دیده نمی شود.
در بیمارستان‌ها تقریبا انجام تمامی عمل های جراحی غیر فوتی متوقف گشته است. به بیماران توصیه می شود در خانه بمانند و از ملاقات بیماران با خویشاوندان جلوگیری به عمل می آید.
و تمامی این ها به منظور آمادگی در مقابله با ویروس کورونا صورت می پذیرد.
برومند – راهنما

De svenska akutsjukhusen runt om i Sverige är i dag nästan tomma och ödsliga. Uppskjutna operationer, avvisade anhöriga och småsjuka som stannar hemma. Förberedelserna inför en eventuell corona-anstormning pågår för fullt.

https://svt.se/nyheter/inrikes/jane-fick-inte-komma-in-pa-akuten

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial