حذف دختران از جلد کتاب ریاضی؛ وزیر آموزش و پرورش ایران: بی‌سلیقگی بود، عذرخواهی می‌کنم

13:32

در حالیکه پس از انتقادات بی‌شمار نسبت به از حذف دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران از عملکرد خود دفاع کرده بود و آن را “خلوت‌تر کردن” جلد خوانده بود، امروز وزیر آموزش و پرورش آن را “بی‌سلیقگی” خواند و عذرخواهی کرد.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ایران قول اصلاح روی جلد کتابی که مشمول سانسور دختران شده بود را داده و گفته است: “بابت بی‌سلیقگی انجام‌ شده در کتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهی کرده و آن را اصلاح می‌کنیم.”

به گفته آقای حاجی میرزایی “یک بی‌سلیقگی در حذف تصویر دختران از کتاب سوم ابتدایی انجام ‌شده” است.

https://www.bbc.com/persian/iran-54138177

Antal visningar : 24
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial