روبات های رئیس

12:42

معمولا در بحث های مربوط به جایگزین شدن نیروی کار روبات به جای انسان این نگرانی طرح می شود که حدوث چنین امری باعث‌ بروز بیکاری گسترده در جوامع می گردد.
اکنون دانشمندان می گویند این امر درست نیست چون روبات ها به عنوان رؤسای ما کار خواهند کرد نه نیروی کار معمولی. امری که اکنون نیز در موارد استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد.
Joanna Bronowicka متخصص حقوق انسان در مسائل اینترنتی می نویسد: روبات های رئیس الان هم در شرکت ها حضور دارند. داشتن چنین رؤسایی باعث خطرناک تر شدن کار، سخت تر شدن و غیرانسانی تر شدن آن همراه خواهد بود.
برومند – راهنما

LÅNGLÄSNING Det varnas ofta för att datorer och maskiner utrustade med artificiell intelligens på sikt kommer att ta över arbeten som i dag utförs av människor och därmed göra allt fler arbetslösa.
Men varningarna döljer en AI-kris som redan är här, skriver The Verge i ett långt reportage. Allt fler arbetsplatser styrs redan av AI-system – och följden har blivit ett stressigare, hårdare och farligare arbete.
– Robotapokalypsen är redan här, säger Joanna Bronowicka, vid Centrum för Internet och mänskliga rättigheter, i reportaget.

Robotarna tar inte våra jobb – de blir våra chefer
https://omni.se/a/8mK4BQ

Antal visningar : 64
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial