سازمان بهداشت جهانی WHO سیاست سوئد را مورد بررسی خواهد داد

16:04

سازمان بهداشت جهانی سیاست سوئد در مقابله با کورونا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد. به عقیده این سازمان می توان از استراتژی سوئد در این زمینه در کشورهای دیگر نیز استفاده نمود.
در بسیاری از کشورهای اروپایی موج دوم بیماری شدیدتر از قبل مشاهده می شود در حالیکه در مورد سوئد اینطور نیست.
به عقیده این سازمان همکاری مردم سوئد در این زمینه نیز بسیار قابل تامل و جالب است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial