سیاست پناهنده پذیری اروپا: تعداد بیشتری باید اخراج شوند

16:50

هدف نهایی سیاست پناهندگی پذیری اروپا این است که تعداد بیشتری اخراج شوند و تعداد کمتری در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی نمایند.
اتحادیه اروپا بیشتر تمایل دارد که استراتژی عدم الزام کشورهای عضو در مورد پذیرش پناهجویان را پیش ببرد و در مقابل سیستمی را پایه ریزی نماید که کشورهایی که پناهندگان را می پذیرند در قبال هر پناهجو 10000 یورو دریافت نمایند.
عضو کمیسیون اروپا Ylva Johansson می گوید ما نیازمند آنیم که تعداد کمتری به صورت غیرقانونی و تعداد بیشتری به صورت قانونی به اروپا بیایند. به همین دلیل ما باید با قاچاقچیان انسان مقابله کنیم. وی همچنین تاکید می کند که تمرکز ما بر این خواهد بود که تعداد بیشتری به کشورهای خود اخراج شوند. وی می گوید کسانی که حق ماندن و اقامت ندارند باید به کشور خود بازگردند.
کشورهای اروپایی پس از موج پناهندگان که در سال 2015 اتفاق افتاد در مورد سیاست کلی پناهنده پذیری سوئد با یکدیگر دارای اختلاف نظر بوده اند.
نتیجه اخلاقی: بسته نگاهداشتن هرچه بیشتر درهای اروپا به روی پناهندگان
Antal visningar : 844
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial