شیوع ویروس کورونا در آفریقا

12:17

اولین فرد آلوده به ویروس کورونا در مصر مشاهده گردیده است. امری که رسیدن ویروس کورونا به قاره آفریقا را تایید می کند. قاره ای که از لحاظ مقابله با این ویروس دارای امکانات ضعیفی است و شیوع ویروس در آن می‌تواند پیامدهای عظیمی به دنبال داشته باشد.
رئیس بخش اضطراری سازمان بهداشت جهانی در قاره آفریقا Michel Yao، به روزنامه گاردین می‌گوید ظرفیت پذیرش و مداوای بیماران در صورت بروز یک اپیدمی گسترده، در بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود ندارد و این امری است نگران کننده. وی اضافه می نماید ظرفیت بسیاری از بیمارستان های آفریقا برای پذیرش بیماران نیازمند درمان ویژه محدود است. یک بیمارستان شاید بتواند حداکثر ده بیمار را مورد مراقبت های ویژه قرار دهد.
انتظار می‌رود حداقل ۱۵ کشور از ۴۵ کشور این قاره امکان انجام تست های مربوط به تشخیص این بیماری را داشته باشند.
برومند – راهنما

GLOBALA SPRIDNINGEN En person har insjuknat i coronaviruset i Egypten vilket innebär att det första fallet av coronavirus nu har bekräftats i Afrika, skriver AFP. Kontinenten är relativt oförberedd och ett större utbrott skulle bli en stor utmaning, säger Michel Yao, WHO:s chef för nödinsatser i Afrika, till The Guardian.
– Kapaciteten att hantera ett stort antal patienter finns inte i många afrikanska länder. Vi är fortsatt oroliga, säger han till tidningen.
– Afrikanska sjukhus har väldigt små intensivvårdsavdelningar. Ett sjukhus kanske bara har tio sängar som är utrustade för intensivvård.
Minst 15 av Afrikas 54 länder har möjlighet att genomföra tester för sjukdomen.

Coronaviruset har nu nått oförberett Afrika: ”Oroliga”
https://omni.se/a/pLv1wX

Antal visningar : 74
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial