لغو مشمولیت مرور زمان در مورد جرائم مربوط به کودکان

10:11

رادیوی سوئد امروز گزارش داد دولت در نظر دارد مشمول مرور زمان شدن جرائمی نظیر تجاوز به کودکان و همچنین ختنه دختران را لغو نماید. Morgan Johansson (S) وزیر دادگستری سوئد میگوید این بدین مفهوم است که کسانی که مرتکب چنین جرمی گردند همواره تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داشت.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/K3RP7y

Antal visningar : 71
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial