مدل سابق ترامپ را به آزار جنسی متهم کرد

09:43
مدل سابق Amy Dorris دونالد ترامپ را به آزار جنسی متهم نمود. طبق اظهارات Amy Dorris این آزار جنسی در سال 1997 و در جریان مسابقات تنیس آمریکا اتفاق افتاده است.
وی اظهار داشته است که ترامپ هم به او دست درازی جنسی کرده و هم اینکه زبان خود را در حلق او فرو کرده است. آن موقع Amy Dorris بیست و چهارساله بوده است.
او می گوید “او مرا محکم گرفته بود و نمی توانستم خود را آزاد کنم”. وی اضافه کرد “در آن موقع به من احساس تهوع دست داد و احساس کردم که مورد تجاوز قرار گرفته ام”.
ادعای Amy Dorris در اینمورد توسط چندین شاهد دیگر منجمله پزشک همراه وی نیز تایید شده است.
دونالد ترامپ ادعای Amy Dorris را از طریق وکلای خود تکذیب نموده است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial