مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه داگنس نیهتر

20:52

استفان لوفن نخست وزیر سوئد طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه داگنس نیهتر اعلام کرد که سوئد نمیتواند بیش از حد توان خود پناهنده بپذیرد.
وی اضافه کرد ما باید توان جذب مهاجرین در جامعه را داشته باشیم.
وی همچنین اضافه کرد که وی تا انتخابات ۲۰۲۲ به عنوان رهبر حزب باقی خواهد ماند.
وی وجود بحران در حزب سوسیال دموکرات را رد نمود.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/EWgQXK

Antal visningar : 328
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial