وزارت دفاع سوئد فعالیت این سازمان در عراق را به حالت تعلیق در می آورد.

وزارت دفاع سوئد فعالیت این سازمان در عراق را به حالت تعلیق در می آورد. بر اساس گزارش اکسپرسن حفظ امنیت پرسنل در درجه اول اهمیت قرار دارد.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial