پاداش برای اطلاعات

12:08
سخنگوی حزب مودرات در امور قضایی Johan Forssell عقیده دارد که کسانی که اطلاعاتی را در مورد انفجارات در اختیار پلیس قرار می دهند باید پاداش دریافت کنند.
حزب مودرات همچنین خواهان تشدید مجازات برای کسانی است که به صورت غیرقانونی مبادرت به تهیه و نگهداری مواد منفجره مینمایند. همچنین ثبت DNA در مورد مواد منفجره و بازبینی و تشدید مقررات مربوط به نگهداری مواد منفجره از دیگر اقدامات پیشنهادی حزب مودرات می باشد.
برومند – راهنما

SVENSKA BROTTSBEKÄMPNINGEN Moderaterna vill att de som ger tips till polisen som leder till att sprängningar kan klaras upp ska få belöning, säger partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell till TV4.
M föreslår även obligatorisk dna-märkning av sprängmedel, skärpt hanteringskontroll och rejält skärpta straff för de som innehar sprängmedel illegalt.

M: Belöna dem som tipsar om sprängningar
https://omni.se/a/LAg8lp

Antal visningar : 390
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial