پیشنهاد اتحادیه اروپا از بار سوئد خواهد کاست

16:40

پیشنهاد جدید کمیسیون تعیین سیاست کلی پناهنده پذیری اروپا تلاقی خواست کشورهای اروپاست و از بار مسئولیت سوئد خواهد کاست. این را Susanne Palme گزارشگر اتحادیه اروپا می گوید.
وی می گوید بر اساس این پیشنهاد سوئد می تواند هم پناهندگان را بپذیرد و هم آنان را اخراج کند.
این پیشنهاد قرار است اکنون توسط پارلمان اروپا و 27 کشور عضو آن مورد بررسی قرار گیرد.
خبرنگار روزنامه داگنس نیهتر Ingemar Nevéus می نویسد بدون شک این پیشنویس تغییر خواهد یافت چون کشورهای اروپای مرکزی حاضر به پذیرش پناهندگان نیستند و با آن مخالفت خواهند کرد. وی می نویسد هیچکس خواهان تقسیم اجباری پناهندگان نیست ولی دقیقا این همان چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد.
نویسنده سایت Omeuropa به نام Ylva Nilsson می نویسد که چارچوب کلی این پیشنهاد همان است که بود و تغییر زیادی نکرده ولی به هر حال چاشنی هایی که هر کدام ممکن است به ذائقه کشوری خوش بیاید به آن اضافه شده است.
نتیجه اخلاقی: باید منتظر ماند و دید که این ثروتمندترین قاره جهان با امر پناهندگی و پناهجویان چگونه برخورد خواهد کرد
Antal visningar : 719
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial