کاهش تعداد سزارین در سوئد در سال ۲۰۱۸

12:49

بر اساس گزارشات سازمان نظام پزشکی سوئد، آمار زایمان در سوئد نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ کمتر از ۲۰ درصد متولدین از طریق سزارین به دنیا آمده اند.
این آمار در مقایسه با سال قبل از آن اندکی کاهش نشان می دهد.
برومند – راهنما

Knappt en femtedel av alla förlossningar genomfördes med kejsarsnitt under 2018 visar den årliga graviditetsstatistiken som Socialstyrelsen presenterade under torsdagen. Det är en liten minskning sedan tidigare år.

https://svt.se/nyheter/antalet-kejsarsnitt-har-minskat-i-sverige

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial