کمپوست کردن جسد به جای دفن یا سوزاندن آن

10:21

کمپوست کردن اجساد در آینده می‌تواند جایگزین دفن یا سوزاندن اجساد قرار گیرد.
اکنون یک شرکت در آمریکا به نام Recompose مجوز انجام این کار را به دست آورده است.
تحقیقات اولیه در اینمورد نشان می دهد که اگر جسد همراه با مواد ارگانیک در یک محفظه بسته قرار گیرد ظرف ۳۰ روز با سرعت زیادی تجزیه می گردد. بر اساس گزارش BBC پس از گذشت این مدت تجزیه جسد با سرعت کمتری ادامه پیدا می کند.
بر اساس گزارشات این شرکت، تجزیه مردگان از این طریق می‌تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت زیست محیطی داشته باشد.
برومند – راهنما

Att kompostera döda i stället för att bränna dem kan vara framtidens begravningssätt. Det säger företaget Recompose som fått klartecken att genomföra den första komposteringsbegravningen i USA.
En pilotstudie visade att kroppen bryts ner inom 30 dagar om den läggs i en behållare med organiskt material och sedan roteras långsamt, skriver BBC.
Enligt företaget kommer det innebära stora klimatvinster om man komposterar kroppar i stället för att bränna eller begrava dem.

Företag får klartecken för komposteringsbegravning
https://omni.se/a/awxj9E

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial