کمک پنج میلیاردی دولت به شرکت های شخصی

12:54

دولت سوئد امروز طرحی را پیشنهاد نمود که بر اساس آن 3.5 میلیارد دلار طی سال جاری به صاحبان شرکتهای شخصی enskilda firmor کمک شود.
بر اساس این پیشنهاد در سال 2021 قرار است 1.5 میلیارد دیگر به این شرکت ها کمک شود.
شرکت ها میتوانند تا حداکثر 75% از میزان درآمد از دست داده خود در سه دوره مارس تا آپریل 2020، ماه مای 2020 و ماه های یونی و یولی 2020 کمک دریافت کنند.
این پیشنهاد بر اساس توافق بین دولت و دو حزب سنتر و لیبرال انجام گرفته است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial