گشوده شدن مجدد بحث داغ پناهندگی و پناهندگان در سوئد

12:55

اخیرا ترکیه با گشودن مرزهای خروجی خود، امکان ورود مجدد میلیون ها پناهنده سوری به اروپا را فراهم ساخته است.
امری که بحث مزمن و دامنه دار سیاست پناهنده پذیری سوئد و موضوع پناهندگان را مجددا در صدر اخبار قرار داده است.
احزاب مودرات، دموکرات‌های سوئد و سوسیال دموکرات ها یک صدا میگویند درب ها باید بسته باشد در حالیکه در مقابل حزب سنتر با قاطعیت می گوید: درها را باز کنید.
برومند – راهنما
فیلم

Den infekterade debatten om migrationsfrågan har blossat upp i igen. När Turkiet nu släpper igenom migranter ställs frågan på sin spets.

https://svt.se/nyheter/inrikes/polariserad-riksdag-ska-ta-stallning-till-ny-migrationsvag

Antal visningar : 2,012
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial