توضیحات

خدمات میکانیکی

1- عیب یابی موتور ماشین

2- سرویس کامل

Timing Belt

Mechanical Repair

Engine Service

AC / Turbo

Recovery Available Upon Request

شماره تلفن

02088841976

شماره موبایل

07946617783

آدرس پستی

Eley State, Unit 1a 20 Kynoch Rd Edmonton N18 3BD

ما را دنبال کنید